Pravidla soutěže

„Letní soutěž o košík plný potravin s aplikací Tasty“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže pod názvem „Letní soutěž o košík plný potravin s aplikací Tasty“ (dále jen „Soutěž“), která je určena uživatelům aplikace Tasty vyvinuté společností Master Internet, s.r.o. (dále jen „Soutěžní aplikace“).

II. Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem Soutěže je společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21, PSČ 602 00, IČ 26277557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 41160 (dále je „Pořadatel“).

III. Doba platnosti soutěže

 1. Soutěž probíhá v době od 21. června 2016 00:00 hodin do 20. července 2016 23:59 hodin (dále jen „Doba soutěže“).

IV. Účastníci soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let a která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Výhercem soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro Výherce.

V. Pravidla soutěže

 1. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří si v Době soutěže stáhli Soutěžní aplikaci z internetového obchodu mobilního prodejce (např. Google Play, App Store, Windows store apod.), nainstalovali si Soutěžní aplikaci do svého mobilního telefonu a zaregistrovali se do soutěže zadáním emailové adresy a hesla a mají doručovací adresu na území České republiky.
 2. Pořadatel do týdne od skončení Doby soutěže vylosuje ze Soutěžících, kteří splnili všechny podmínky stanovené v předchozím odstavci, 100 Výherců.

VI. Výhra, podmínky získání a předání výhry

 1. Výhrou v soutěži bude 100 balíčků potravin dle výběru Pořadatele v hodnotě 1.000,- Kč. Výběr potravin do výherních balíčků přísluší Pořadateli a Výherce není oprávněn zpochybňovat jejich celkovou hodnotu. Každý vylosovaný Výherce obdrží jeden balíček.
 2. O výhře Pořadatel Výherce informuje prostřednictvím emailové adresy, kterou Soutěžící uvedl při registraci do Soutěže.
 3. Výherci budou vyzváni Pořadatelem emailem k doručení svých kontaktních údajů.
 4. Aby mohl Výherce získat cenu, musí Pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, poštovní adresa) v reakci na emailovou zprávu zaslanou Výherci Pořadatelem.
 5. Pokud Pořadateli Výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří email doručit, propadne Výhra ve prospěch Pořadatele.
 6. Pořadatel doručí výhru Výhercům ve lhůtě jednoho měsíce od získání kontaktních údajů od Výherců. V případě, že se výhra nepodaří Výherci doručit na jím uvedenou poštovní adresu, propadne Výhra ve prospěch Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele www.nakupujchytre.cz.
 3. Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané Výherci. Záruční a další podmínky vztahující se k výhře se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy. Nároky z vad výhry musí Výherce uplatňovat u jejího dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Pořadatel dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě výhry k Výherci.
 4. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, emailové adresy, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 5. Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště na stránce www.nakupujchytre.cz případně dalších webových stránkách a kanálech sociálních sítí po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Výherce vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro marketingové účely Pořadatele po dobu 1 roku od ukončení soutěže.
 6. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu Výhry nelze vyplatit v penězích. Výhra není soudně vymahatelná.
 7. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 8. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 9. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. června 2016.

Master Internet, s.r.o.